Barion Pixel

Játékszabályzat MF belépő 2022

1. A nyereményjáték szervezője
Az „VAM nyereményjáték” (továbbiakban: “Játék”) szervezője a Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület (székhely: 7634 Pécs, Hegymeg dűlő 4.), a továbbiakban: “Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), a Játék lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, valamint a Játék során kezelt adatok feldolgozását  a továbbiakban a Virtuális Asszsiztensek Magyarországon Egyesület, mint: “Lebonyolító” és „Adatfeldolgozó”) végzi.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
2.1. A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező személy, aki a  4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot.
Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (“Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét az adott Játékkal összefüggésben a nyeremény átadásának kapcsolatfelvétele céljából kezelje, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a VAM (Virtuális Asszisztensek Magyarországon – VA szolgáltatást nyújtók) FB csoportban adott válaszait, illetve adatait a jelen Játékszabályzatban leírtak szerint felhasználja.

3. A Játék időtartama:
A Játék 2022. január 10. (hétfő) 08 óra 00 perctől 2022. január 12. (szerda) napja 14 óra 59 percéig tart.

4. A Játék menete

A Játékban való részvételhez a Játékos a VAM (Virtuális Asszisztensek Magyarországon – VA szolgáltatást nyújtók)csoportot felkeresi, majd az ott, rögzített posztban található feladatot elvégzi.

Feladat:

1. A csoportban rögzített posztban feltett kérdésre kell helyesen válaszolni.

Kommentelni a jelen szabályzat 3. pontjában meghirdetett játékidő végéig lehet. A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozza, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

4.2. Nyertesek kiválasztása
A 4.1-es pontban szereplő Feladatot maradéktalanul teljesítő Játékosok közül a kiválasztás a Szervező általi sorsolással történik. A sorsolás időpontja 2022.01.12. szerda 18:30 óra. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.3. Nyeremény kiértesítése
A nyertes Játékos a nyereményt a következők szerint vehetik át: Szervező az automatikusan nyertes Játékost a nyereményről FB messenger értesíti. A sorsolás útján nyertessé váló Játékost a nyertes a kiválasztást követően 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten értesíti. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mail-ben visszajelezni az alábbi email címre: szia@vamagyarorszag.hu. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból és pótnyertesek közül kerül értesítésre a soron következő.

4.4. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel Szervező email címen egyezteti. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul.

5. A Nyeremény
A nyereményjáték ideje alatt egy darab Marketing Fesztivál (fesztiválozó) belépőjegy kerül kisorsolásra

6. Személyi jövedelemadó, adók, költségek
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is.

7. Vegyes rendelkezések
A Szervező, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden a www.vamagyarorszag.hu oldalt, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére.
Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Játék weboldalán.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.