Barion Pixel

Szolgáltatás igénybevételének feltételei

Azzal, hogy igénybe veszed a weblapon meghirdetett szolgáltatásaimat és az ehhez szükséges adatokat elküldöd részemre, kifejezetten hozzájárulsz az adataid kezeléséhez és a jelen feltételek szerinti felhasználásához, kezeléséhez. Az adataidat kizárólag a szolgáltatásom igénybe vételének céljából és annak időtartama alatt kezelem, a kérésedre pedig törlöm azokat. A weboldalon a Te, mint ügyfél által megadott adatok kezelését nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentenem tekintettel a közöttünk fennálló közvetlen ügyfélkapcsolatra.

Adatkezelőként gondoskodom az általam kezelt adatok biztonságáról, megteszem azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítom azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Gondoskodom továbbá az adatok megfelelő védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Törvény szerint kérelmezheted

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, ha elírás történt bennük valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Megkeresésedre a lehető leggyorsabban, legfeljebb 30 napon belül a kért tájékoztatást írásban megadom.

Kérem, a panasztétel vagy per indítása előtt fordulj bizalommal hozzám, hogy hatékonyabban és költségek nélkül kezelhessem az Általalad sérelmezett helyzetet. Személyes adataid kezelésével kapcsolatosan panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy pert indíthatsz a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék (megyei bíróság) előtt.

Az adataidnak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával végzem.

Fogyasztói panaszával a Tolna Megyei Békéltető Testülethez fordulhatsz (7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.)