Barion Pixel

Játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője
Az „VAM nyereményjáték” (továbbiakban: “Játék”) szervezője a Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület (székhely: 7634 Pécs, Hegymeg dűlő 4.), a továbbiakban: “Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), a Játék lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, valamint a Játék során kezelt adatok feldolgozását  a továbbiakban a Virtuális Asszsiztensek Magyarországon Egyesület, mint: “Lebonyolító” és „Adatfeldolgozó”) végzi.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
2.1. A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező személy, aki a  4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot.
Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (“Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét az adott Játékkal összefüggésben a nyeremény átadásának kapcsolatfelvétele céljából kezelje, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Virtuális Asszisztens Szolgáltatás Keres-Kínál FB csoportban adott válaszait, illetve adatait a jelen Játékszabályzatban leírtak szerint felhasználja.

3. A Játék időtartama:
A Játék 2021. október 15. (péntek) 11 óra 00 perctől 2021. október 21. (csütörtök) napja 12 óra 59 percéig tart.

4. A Játék menete
4.1. Részvétel
A Játékban való részvételhez a Játékos a www.vamagyrorszag.hu/karácsonyi-jatek/ oldalt felkeresi, majd az ott található kérdéssorra választ ad. A Játékos a Játék időtartama alatt 5 (öt) kérdésből
álló kérdéssort válaszol meg. A kérdéssorra választ adni a jelen szabályzat 3. pontjában meghirdetett játékidő végéig lehet. A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozza, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

4.2. Nyertesek kiválasztása
A kérdésre helyesen válaszoló Játékosok közül a kiválasztás a Szervező általi sorsolással történik. A sorsolás iőpontja 2020.12.11. péntek 10:00 óra. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.3. Nyeremény kiértesítése
A nyertes Játékos a nyereményt a következők szerint vehetik át: Szervező az automatikusan nyertes Játékost a nyereményről e-mailben értesíti. A sorsolás útján nyertessé váló Játékost a nyertes a kiválasztást követően 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten értesíti. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mail-ben visszajelezni az alábbi email címre: szia@vamagyarorszag.hu. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból és pótnyertesek közül kerül értesítésre a soron következő.
4.4. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel Szervező email címen egyezteti, a kézbesítést a Magyar Posta Zrt. végzi, amelyhez Szervező a Játékos teljes nevét, kézbesítési címét adja át a nyeremény kézbesítése céljából. A nyeremények előre egyeztetett címre történő kézbesítésének költsége a Szervezőt terheli. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul.

5. A Nyeremény
A nyereményjáték ideje alatt összesen 1 darab jegy a decemberi online VAM kv-ra, valamint 1 VAM notes és 1 VAM toll kerül kisorsolásra egyetlen nyertes számára.

6. Személyi jövedelemadó, adók, költségek
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is.

7. Vegyes rendelkezések
A Szervező, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden a www.vamagyarorszag.hu oldalt, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére.
Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Játék weboldalán.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.